facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

รองผู้อำนวยการมอบรางวัลให้ห้องเรียนที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู

รองผู้อำนวยการมอบรางวัลให้ห้องเรียนที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: