facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศิริพร สุดตรง

นางสาวศิริพร สุดตรง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Ms.Siriporn Sudtrong
Head of Arts Department

นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันท์

นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์
Mr.Chalearmsak Chaiyanan

นายศิริโรจน์ ด้วงจันทร์

นายศิวิโรจน์ ด้วงจันทร์
Mr.Sivirot Dungjan

นายบุญเลิศ ปานนุ่ม

นายบุญเลิศ ปานนุ่ม
Mr.Bunlert Pannoom

นายศรายุทธ พรหมพันธุ์

นายศรายุทธ พรหมพันธุ์
Mr. Sarayut Prompan

นางสาวปราณิสา อินท่าทอง

นางสาวปราณิสา อินท่าทอง
Ms.Pranisa Intatong

นางสาวประนสดา  ไหวพรบ

นางสาวประนัสดา ไหวพริบ
Ms.Pranutda Waiprib

นางวรศรา  นาววอง

นางวริศรา  นาวีว่อง

ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์  ประชุมพล

ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์  ประชุมพล