facebook google twitter youtube

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

งานบุคคล

บันทึกขออนุญาตไปราชการ

 1. บันทึกขออนุญาตไปราชการ สำหรับพิมพ์
 2. บันทึกขออนุญาตไปราชการ สำหรับเขียนเติม

บันทึกข้อความการปฏิบัติหน้าที่แทน (ใบฝากคาบ)

 1. บันทึกข้อความการปฏิบัติหน้าที่แทน (ใบฝากคาบ) สำหรับพิมพ์
 2. บันทึกข้อความการปฏิบัติหน้าที่แทน (ใบฝากคาบ) สำหรับเขียนเติม

ยังไม่มีวิทยฐานะ

 1. แบบข้อตกลงในการพัฒนา(PA1)  ยังไม่มีวิทยฐานะ (ไฟล์ Word)
 2. แบบข้อตกลงในการพัฒนา(PA1)  ยังไม่มีวิทยฐานะ (ไฟล์ PDF)
 3. แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA2)  ยังไม่มีวิทยฐานะ (ไฟล์ Word)
 4. แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA2)  ยังไม่มีวิทยฐานะ (ไฟล์ PDF)

วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 1. แบบข้อตกลงในการพัฒนา(PA1) ครูชำนาญการ (ไฟล์ Word)
 2. แบบข้อตกลงในการพัฒนา(PA1) ครูชำนาญการ (ไฟล์ PDF)
 3. แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA2) ครูชำนาญการ (ไฟล์ Word)
 4. แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA2) ครูชำนาญการ (ไฟล์ PDF)

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 1. แบบข้อตกลงในการพัฒนา(PA1)  ครูชำนาญการพิเศษ (ไฟล์ Word)
 2. แบบข้อตกลงในการพัฒนา(PA1)  ครูชำนาญการพิเศษ (ไฟล์ PDF)
 3. แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA2)  ครูชำนาญการพิเศษ (ไฟล์ Word)
 4. แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA2)  ครูชำนาญการพิเศษ (ไฟล์ PDF)