facebook google twitter youtube

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

3.1 วิสัยทัศน์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สร้างคนดี มีคุณธรรม น้อมนำงานพระราชดำริ เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่สากล บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย ภายในปี 2559

3.2 พันธกิจ

  1. ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างไทย และมีจิตสาธารณะ
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
  3. น้อมนำพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
  4. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
  6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
  7. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย