facebook google twitter youtube

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย สืบสานงานพระราชดำริ

พันธกิจ

 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรคุณภาพด้านการบริหารจัดการ ครู บุคลากร และผู้เรียน
 2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 3. ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย
 4. สืบสานงานพระราชดำริและดำเนินชีวิตตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่มาตรฐานสากล
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศสและภาษาญี่ปุ่น
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ ด้วยศาสตร์พระราชา
 4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์โดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐาน
 5. ผู้เรียนเก่ง สุข ดี ด้วยกิจกรรม TO BE NO.1 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
 6. ส่งเสริมการออมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 7. ผู้เรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง
 8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน
 9. หลักสูตรมีความเป็นสากล มีสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยและเพียงพอในการจัดการเรียนรู้
 10. ครูและบุคลากรมืออาชีพ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
 11. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
 12. บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ทันสมัย และเพียงพอในการจัดการเรียนรู้
 13. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริ นทร์ ฯ

กลยุทธ์ของโรงเรียน

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังจิตสำนึกผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต อย่างไทย และมีจิตสาธารณะ
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 กลยุทธ์ที่ 7 สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย
 กลยุทธ์ที่ 8 น้อมนำพระราชดำริสู่การปฏิบัติ