facebook google twitter youtube

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

หน่วยงานภายนอก

banner2562-Recovered 02
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก
banner-sillapa69

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวิไลลักษณ์ ตังสรัตน์

นางวิไลลักษณ์ ตังสุรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Mrs.Wilailak Tungsurat
Head of Sciences Department

นายขวัญชัย ถิรตันติกุล

นายขวัญชัย ถิรตันติกุล
Mr.Kwanchai Thiratantikul

ครวรรณ

นางวรรณี สืบกระพันธ์
Mrs.Wannee Suebgapan

นางสาวพิมลพรรณ ตัณฑวัฒน์

นางสาวพิมลพรรณ ตัณฑวัฒน์
Ms.Pimonpan Tuntawat

นางสาวจุฑาทิพย์ กิจประสงค์

นางจุฑาทิพย์ มีสุข
Ms.Jutatip Meesuk

นางสาวธนิกานต์ กัณฑะวงศ์

นางสาวธนิกานต์ กัณฑะวงศ์
Ms.Thanikarn Kanthawong

นางสาวกนกพร เจริญรัตน์

นางสาวกนกพร เจริญรัตน์
Ms.Kanokporn Charoenrat

นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง

นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง
Ms.Sasi Prateep Na Thalang

นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย

นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย

นางสาวสุวัยบะห์ มะดิเยาะ

นางสาวสุวัยบะห์ มะดิเยาะ
Ms.Suwaibah Mahdeyoh

นายทิวานนท์ ตังสรัตน์

นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์
Mr.Tiwanon Tungsurat

นางสาววิไลพร จันเสงี่ยม

นางสาววิไลพร จันเสงี่ยม
Ms.Wilaiporn Chansageam

นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์

นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์
Mrs.Wanwipha Benjalertyanon

นายภานุพงศ์ พงค์เกื้อ

นายภานุพงศ์ พงค์เกื้อ
Mr.Panupong Pongkue

นางรัฐพร บูรณะขจร

นางสาวรัฐพร บูรณะขจร
Ms.Rattaporn Buranakhajorn

นางสาวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล

นางสาวบุณยวีร์  เตชะภัททวรกุล