facebook google twitter youtube

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก
banner-sillapa69

แนะแนวและบรรณารักษ์

นางสาวปัญจพร กรุณา

นางสาวปัญจพร กรุณา
หัวหน้างานห้องสมุด
Ms.Panjaporn Karuna
Head of Library

นางสาวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์

นางสาวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์
Ms.Penjan Nilakan

นางสาววาซีตา เหมสลาหมาด

นางสาววาซีตา เหมสลาหมาด
Ms.Wasita Hemsalamard

นางฤทัยรัตน์ ฤทธิฉิม

นางฤทัยรัตน์ ฤทธิฉิม

นางสาวสมฤทัย สุขแท้

นางสาวสมฤทัย สุขแท้

นางสาวร่อฮานา หอมรสกล้า

นางสาวร่อฮานา หอมรสกล้า