facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอัจฉรา ขาวพุ่ม

นางอัจฉรา ขาวพุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Mrs.Atchara Khoaphum
Head of Career and Technology Department

นายดำเกิง สุทธิสุวรรณ

นายดำเกิง สุทธิสุวรรณ
Mr.Dumkerng Suttisuwan

นางสุภานี เข็มทอง

นางดลพร เข็มทอง
Mrs.Supanee Kamthong

นายอรรถชัย มีสุข

นายอรรถชัย มีสุข
Mr.Auttachai Meesuk

นางศรีสุดา เชาวลิต

นางศรีสุดา เชาวลิต
Mrs.Srisuda Chaovalit

นางพิมพิศา ประดิษฐานุสรณ์

นางพิมพิศา ประดิษฐานุสรณ์

นายธเนศ  รักษา

นายธเนศ รักษา