facebook google twitter youtube
Prev Next Page:

การอบรมปฏิบัติการ Q Info Node 7 จังหวัดภ…

การอบรมปฏิบัติการ Q Info Node 7 จังหวัดภูเก็ต

การอบรมปฏิบัติการ Q Info Node 7 จังหวัดภูเก็ต

Read more

“รางวัลชนะเลิศ” โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ…

“รางวัลชนะเลิศ” โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน

“รางวัลชนะเลิศ” โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ณ วัดกระทุ่มเสือปลา จังหวัดกรุงเทพมหานคร งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ฝึกซ้อมโดย นางสุปราณี รอดเซ็น นายไกรสร สุทธิประภา และนางสาวกาญจนา รัตนมุสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ...

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจ…

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2560

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2560

Read more

โรงเรียนรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE

Read more

การรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ประจำปี 25…

การรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ประจำปี 2560

การรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ประจำปี 2560

Read more

พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ กับมหาวิทยาลั…

พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต

พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ต

Read more

นักเรียนโครงการวิทย์-คณิต เข้าค่ายกิจกรร…

นักเรียนโครงการวิทย์-คณิต เข้าค่ายกิจกรรมวิทย์-คณิต ที่วังดุม

นักเรียนโครงการวิทย์-คณิต เข้าค่ายกิจกรรมวิทย์-คณิต ที่วังดุม ...

Read more

โรงเรียนเกาะยาววิทยา ศึกษาดูงานสวนพฤกษศา…

โรงเรียนเกาะยาววิทยา ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนเกาะยาววิทยา ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ชั้นมัธยมศ…

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบั…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน

Read more

​การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า วิชา IS

​การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า วิชา IS

​การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า วิชา IS

Read more

​บรรยากาศรับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา…

​บรรยากาศรับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2560

​บรรยากาศรับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2560

Read more

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีวาง…

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

Read more

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

Read more

นิทรรศการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิ…

นิทรรศการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

นิทรรศการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Read more

โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรร…

โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต

โครงการเยาวชนปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต

Read more

อะเมซิ่งวิชิตเกมส์

อะเมซิ่งวิชิตเกมส์

อะเมซิ่งวิชิตเกมส์

Read more

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเ…

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (ระดับภาค)

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (ระดับภาค) ...

Read more