facebook google twitter youtube

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก
Prev Next Page:

พิธีวันแห่งเกียรติยศนักเรียนมัธยมศึกษาปี…

พิธีวันแห่งเกียรติยศนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่1และปีที่4ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พิธีวันแห่งเกียรติยศนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่1และปีที่4ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ...

Read more

พิธีถวายสักการะ วันศรีนครินทร์ร่วมรำลึกส…

พิธีถวายสักการะ วันศรีนครินทร์ร่วมรำลึกสมเด็จย่า

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พิธีถวายสักการะ วันศรีนครินทร์ร่วมรำลึกสมเด็จย่า ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะบุคคลากรด…

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะบุคคลากรด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ของกลุ่มโรงเรียนในเทศบาลกะทู้

วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะบุคคลากรด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ของกลุ่มโรงเรียนในเทศบาลกะทู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับสร้างสื่อต่างๆ ที่สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟน

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัม…

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC Professional learning community ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คณะครูได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC Professional learning community ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Read more

อบรมพัฒนาครู รูปแบบ PLC Professional lea…

อบรมพัฒนาครู รูปแบบ PLC Professional learning community ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาครู รูปแบบ PLC Professional learning community ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ณ ห้องประชุมลดาวัลย์                      

Read more

การอบรมวิทยากรต้นแบบการจัดกิจกรรม Star S…

การอบรมวิทยากรต้นแบบการจัดกิจกรรม Star Stems ให้แก่โรงเรียนแม่ข่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 การอบรมวิทยากรต้นแบบการจัดกิจกรรม Star Stems ให้แก่โรงเรียนแม่ข่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ            <img

Read more

งานประกาศผลรางวัล โครงการครูสัญจร กิจกรร…

งานประกาศผลรางวัล โครงการครูสัญจร กิจกรรม Short Film แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ปี 10 ตอน Phuket ฉันรักเธอ

วันที่ 14 กรกฎาคา พ.ศ.2560 นักเรียนเข้ารับถ้วยรางวัล Popular Vote งานประกาศผลรางวัล โครงการครูสัญจร กิจกรรม Short Film แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ปี 10 ตอน Phuket ฉันรักเธอ ณ Limelight Avenue Phuket                  

Read more

กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เพื…

กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 13 กรรกฎาคม พ.ศ.2560 กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี              

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายเสริมความรู้ก…

กิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายเสริมความรู้การพัฒนาทักษะเจตคติด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

วันที่ 03 - 07 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายเสริมความรู้การพัฒนาทักษะเจตคติด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนอกเหนือจากห้องเรียน ...

Read more

ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค…

ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARD ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARD ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลเป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้ นายอรรถชัย มีสุขรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการประเภทบุคคล ผลงานดีเด่นสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read more

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศและประเมินผลการ…

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศและประเมินผลการจัดกิจกรรม STAR STEMS

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศและประเมินผลการจัดกิจกรรม STAR STEMS ...

Read more

เทศกาลวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา

 เทศกาลวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 เทศกาลวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเทศกาลวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเที่ยนพรรษา ณ วัดมงคลนิมิตร เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และ ประเพณีที่ดีงาม ...

Read more

โครงการครูสัญจร กิจกรรม Short Film แทคที…

โครงการครูสัญจร กิจกรรม Short Film แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ปี 10 ตอน Phuket ฉันรักเธอ

นักเรียนเข้าร่วมอบรมและแข่งขันการผลิตหนังสั้นใน โครงการครูสัญจร กิจกรรม Short Film แทคทีมเด็กไทยถ่ายหนังสั้น ปี 10 ตอน Phuket ฉันรักเธอ เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตหนังสั้น การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ...

Read more

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันปร…

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดวาดภาพ พร้อมคำบรรยายเนื่องในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2560 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดวาดภาพ พร้อมคำบรรยายเนื่องในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2560 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Read more

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดประกวดโครงงานวิทย…

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน

Read more

รองผู้อำนวยการมอบรางวัลให้ห้องเรียนที่ชน…

รองผู้อำนวยการมอบรางวัลให้ห้องเรียนที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู

รองผู้อำนวยการมอบรางวัลให้ห้องเรียนที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

Read more

วันสุนทรภู่ต่อต้านยาเสพติด

วันสุนทรภู่ต่อต้านยาเสพติด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ต่อต้านยาเสพติด เพื่อ น้อมรำลึกถึงพระบรมครูสุนทรภู่

Read more

Regional English Training Centre (Boot C…

Regional English Training Centre (Boot Camp)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ฺBoot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 8 Regional English Training Centre (Boot Camp) ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

Read more