facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

โครงการทัศนศึกษาและค่ายวิชาการ SMP และ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ทัศนศึกษาและค่ายวิชาการ SMP และ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม พ.ศ.2562

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: