facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสายชล จันทรกุล

นางสายชล จันทรกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Mrs.Saichol Jantarakul
Head of Thai Department

นางสาวสุภรี เมฆบุตร

นางสาวสุภรี เมฆบุตร
Ms.Suparee Mekbud

นางสาวภธิรดา สุไหลหมาน

นางสาวภธิรดา สุไหลหมาน
Ms.Phatirada Sulaiman

นางปิยะวรรณ นุ่นขาว

นางปิยะวรรณ นุ่นขาว
Ms.Piyawan Noonkhao

นางสาวสุทธิพร ศรีจำรัส

นางสาวสุทธิพร ศรีจำรัส
Ms.Sutthiporn Srijumrat

นางเพลินพิศ ทองบุญชู

นางเพลินพิศ  ทองบุญชู 

นางสาวมัณฑนา สุดเม่ง

นางสาวมัณฑนา สุดเม่ง

นายสุรเชษฐ์ อาจหมั่น

นายสุรเชษฐ์ อาจหมั่น

นางสาวสรารัตน์ เจริญลาภ

นางสาวสรารัตน์ เจริญลาภ

นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย์

นางสาวสุพิชญา อังคะมาตย์