facebook google twitter youtube

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: