facebook google twitter youtube

งานประกันคุณภาพ

1. ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

2. ประกาศ การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

3. คำสั่ง คำสั่งของงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

4. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี