facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

คำขวัญประจำโรงเรียน

คำขวัญประจำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคนรินทร์ ภูเก็ต

"รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ"

   รักษ์ศักดิ์ศรี ศักดิ์ศรี คือ ชื่อเสียงเกียรติยศและคุณงามความดี เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของความเป็นคนซึ่งมีค่าอย่างยิ่ง การได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้นับว่าประเสริฐแล้วจึงควรตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำคุณงามความดี และควรรักษาคุณธรรมความดีนั้นเป็นนิจ การรักษ์ศักดิ์ศรีเป็นการสร้างเหตุที่ดีอานิสงส์ในการสร้างเหตุดี คือ ผลดีตามมาภายหลังผู้รักษ์ศักดิ์ศรีจึงไม่ตกไปในที่ชั่วแน่นอน
    มีคุณธรรม ธรรม คือ สิ่งที่มีอยู่แล้ว เป็นปกติอยู่แล้ว คุณธรรมคือ ธรรมที่ให้คุณขยายความได้ว่าบุคลากรในโรงเรียนควรเป็นผู้มีการปฏิบัติที่ให้คุณประโยชน์เท่านั้น คุณประโยชน์ในที่นี้ คือ ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม คุณธรรมควรให้เกิดมีจากใจโดยแท้จริง ซึ่งจะส่งให้เกิดพฤติกรรมที่ดีงาม หรืออีกนัยหนึ่ง คือคิดดี กาย และวจีก็จะงามได้ตามที่ใจคิด
    นำวิชาการ วิชาการ คือความรู้ในศาสตร์ และศิลป์สาขาต่างๆอันเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตการเป็นผู้นำทางวิชาการ หมายถึง การเป็นแบบของ การเป็นผู้รู้ในศาสตร์และศิลป์นั้น ๆ หรือเป็นผู้แตกฉาน เชี่ยวชาญ รอบรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนจนเห็นช่องทางวิธีการที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สามารถชี้นำหรือแนะนำให้ผู้อื่นรอบรู้ตามแบบได้ด้วย
    สืบสานงานพระราชดำริ สืบสาน หมายถึง การปฏิบัติหรือกระทำให้เกิดการต่อเนื่องเป็นลำดับ งานพระราชดำริ หมายถึงกิจการ งาน หรือ โครงการ อันเกิดจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ การสืบสานงานพระราชดำริรวมความแล้วคือการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการ งาน หรือ โครงการพระราชดำริ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เพื่อยังประโยชน์สุขให้กับตนเองและสังคมช่วยพัฒนาพื้นฐานชีวิตให้มั่นคง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติต่อไป