facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

งานการเงิน

 1. คู่มือการเบิกจ่ายการเดินทาง, การฝึกอบรมและการจัดงาน
 2. ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 3. แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
 4. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
 6. ใบสำคัญรับเงิน
 7. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
 8. ส่งใช้เงินยืมราชการ
 9. สัญญายืมเงิน
 10. ใบ Pay In สำหรับชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 11. คู่มือการชำระค่าบำรุงการศึกษา
 12. แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 13. แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 14. คู่มือการใช้งานโปรแกรมการเงินและบัญชีโรงเรียน

แบบสัญญายืมเงิน

 1. สัญญายืมเงิน แบบพิมพ์ ( pdf )
 2. สัญญายืมเงิน แบบเขียน ( docx )