facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศิริพร สุดตรง

นางสาวศิริพร สุดตรง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Ms.Siriporn Sudtrong
Head of Arts Department

ดาวน์โหลด

นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันท์

นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์
Mr.Chalearmsak Chaiyanan

ดาวน์โหลด

นายศิริโรจน์ ด้วงจันทร์

นายศิวิโรจน์ ด้วงจันทร์
Mr.Sivirot Dungjan

ดาวน์โหลด

นายบุญเลิศ ปานนุ่ม

นายบุญเลิศ ปานนุ่ม
Mr.Bunlert Pannoom

ดาวน์โหลด

นายศรายุทธ พรหมพันธุ์

นายศรายุทธ พรหมพันธุ์
Mr. Sarayut Prompan

ดาวน์โหลด

นางสาวปราณิสา อินท่าทอง

นางสาวปราณิสา อินท่าทอง
Ms.Pranisa Intatong

ดาวน์โหลด

นางสาวประนสดา  ไหวพรบ

นางสาวประนัสดา ไหวพริบ
Ms.Pranutda Waiprib

ดาวน์โหลด

นางวรศรา  นาววอง

นางวริศรา  นาวีว่อง

ดาวน์โหลด

ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์  ประชุมพล

ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์  ประชุมพล

ดาวน์โหลด