facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธวัชชัย ทิพย์รงค์

นายธวัชชัย ทิพย์รงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Mr.Thawatchai Thiprong
Head of Mathematics Languages Department

ดาวน์โหลด

นางขจิตศรี พวงแก้ว

นางขจิตศรี พวงแก้ว
Mrs.Kajitsri Poungkeaw

ดาวน์โหลด

นางสาวนันทนา นุ้ยเด็น

นางสาวนันทนา นุ้ยเด็น
Ms.Nantana Nuiden

ดาวน์โหลด

นางสาวเมธาวี  ยอดไกรศรี

นางสาวเมธาวี ยอดไกรศรี

ดาวน์โหลด

นางสาวสุรีย์วรรณ ทองเกื้อ

นางสาวพริมาภา ทองเกื้อ

ดาวน์โหลด

นางสาววิชยา ฟูจิตร์

นางสาววิชยา ฟูจิตร์
Ms.Wichaya Fujit

ดาวน์โหลด

นางสาวอรอุมา ช่วยจันทร์

นางสาวอรอุมา ช่วยจันทร์
Ms.Onuama Chauyjan

ดาวน์โหลด

นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ

นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ
Ms.Thippawan Saekhor

ดาวน์โหลด

นางสาวสภสรา อยสย

นางสุภิสรา  มณีรัตน์

ดาวน์โหลด

นางสาวธัญวรัตม์ สมศักดิ์

นางสาวธัญวรัตม์  สมศักดิ์

ดาวน์โหลด

นางสาวชลธิชา แซ่โค้ว

นางสาวชลธิชา แซ่โค้ว

ดาวน์โหลด

นางสาวรพพรรณ  จภบาล

นางสาวรพีพรรณ จู่ภิบาล

ดาวน์โหลด

นางสาวจันทร์นิศา สุเหร็น

นางสาวจันทร์นิศา สุเหร็น

ดาวน์โหลด

นางสาววรรณี บุญเต็ม

นางสาววรรณี บุญเต็ม

ดาวน์โหลด

นางสาวพรนภัส จันจำปา

นางสาวพรนภัส จันจำปา

ดาวน์โหลด

นางสาวภัทรจินันท์ จันทมัด

นางสาวภัทรจินันท์ จันทมัด

ดาวน์โหลด

นายเทวินทร์ ถนอมสิน

นายเทวินทร์ ถนอมสิน

ดาวน์โหลด

นางสาวกงแกว ขอถาวรทรพย

นางสาวกิ่งแก้ว ขอถาวรทรัพย์

ดาวน์โหลด