facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

ผู้บริหาร

Montri Pornpol

นายมนตรี พรผล
Mr.Montri Pornpol
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Director

รองรตนาภรณ

นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่องแสง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
Mrs. Rattanaporn Tanrattanasongsang
Vice - Director

ดาวน์โหลด

รองพรทพย

นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ อำนวยการ และงานบุคคล
Mrs. Porntip Prateep Na Thalang
Vice - Director

รองภคทนน

นางสาวภัคทนัน คำสุริยา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
Miss. Phaktanan Khamsuriya
Vice - Director

​ดาวน์โหลด

รองอธพงษ

นายอธิพงษ์ ปรีชา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Mr.Atipong Preecha
Vice - Director

​ดาวน์โหลด