facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายมนตรา เหมแก้ว

นายมนตรา เหมแก้ว
Mr.Montra Heamkaew

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Head of Foreign Languages Department

ดาวน์โหลด

นางอรพิน อยู่คง

นางอรพิน อยู่คง
Mrs.Orapin Youkhong

ดาวน์โหลด

นางวัลดี หลักฐาน

นางวัลดี หลักฐาน
Mrs.Wandee Laktarn

ดาวน์โหลด

นางสาวอลักตา สิทธาคม

นางสาวอลักตา สิทธาคม
Ms.Alakta Sittakom

ดาวน์โหลด

นางสาวทิพพิมล รักธรรม

นางสาวทิพพิมล รักธรรม
Ms.Tippimon Raktham

ดาวน์โหลด

นายรตนชยธลภณ วงศแกวมล

นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล
Mr.Ratanachayatornlapon Wongkaewmoon

ดาวน์โหลด

นางอโนทัย วรรณทอง

นางอโนทัย วรรณทอง
Mrs.Anothai Wannathong

ดาวน์โหลด

นางสาวเบญจมาศ ไกรเลิศ

นางสาวเบญจมาศ ไกรเลิศ
Ms.Benjamas Krailert

ดาวน์โหลด

นางสาวประทมมา กายแกว

นางสาวประทุมมา กายแก้ว

ดาวน์โหลด

นายกิตติชัย ชัยยุทธ

ครูกิตติชัย ชัยยุทธ

ดาวน์โหลด

นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล

นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล

ดาวน์โหลด

นางสาวสรัลนุช วิมลพันธุ์

นางสาวสรัลนุช วิมลพันธุ์

ดาวน์โหลด

นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ์

นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ์

ดาวน์โหลด

นางสาวนนทกา ภาโสม

นางสาวนันทกา ภาโสม

ดาวน์โหลด

นางสาวเสาวลกษณ  หงอสกล

นางสาวเสาวลักษณ์  หงอสกุล

ดาวน์โหลด

นางสาวกัญญาภัค แก้วนุ้ย

นางสาวกัญญาภัค แก้วนุ้ย

ดาวน์โหลด

นายไกรสร มาลาสี

นายไกรสร มาลาสี

ดาวน์โหลด

นางสาวชฎารตน คงวดใหม

นางสาวชฎารัตน์ คงวัดใหม่

ดาวน์โหลด 

นางสาวณฐมน  จตเทยง

นางสาวณัฐมน  จิตเที่ยง

ดาวน์โหลด

นางสาวณาดญา ปะตะล

นางสาวณาดีญา ปะตะลู

ดาวน์โหลด

นางสาวนรรตน  นาววอง

นางสาวนรีรัตน์  นาวีว่อง

ดาวน์โหลด

นางสาวนฐมาศ คำมงคณ

นางสาวนัฐมาศ คำมุงคุณ

 ดาวน์โหลด

นายกฤษณพงศ ประชา

นายกฤษณพงศ์ ประชา

ดาวน์โหลด