facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอโนทัย วรรณทอง

นางอโนทัย วรรณทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Mrs.Anothai Wannathong
Head of Foreign Languages Department

นางอรพิน อยู่คง

นางอรพิน อยู่คง
Mrs.Orapin Youkhong

นางวัลดี หลักฐาน

นางวัลดี หลักฐาน
Mrs.Wandee Laktarn

นางสาวอลักตา สิทธาคม

นางสาวอลักตา สิทธาคม
Ms.Alakta Sittakom

นางสาวทิพพิมล รักธรรม

นางสาวทิพพิมล รักธรรม
Ms.Tippimon Raktham

นายรตนชยธลภณ วงศแกวมล

นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล
Mr.Ratanachayatornlapon Wongkaewmoon

นายมนตรา เหมแก้ว

นายมนตรา เหมแก้ว
Mr.Montra Heamkaew

นางสาวเบญจมาศ ไกรเลิศ

นางสาวเบญจมาศ ไกรเลิศ
Ms.Benjamas Krailert

นางสาวประทุมมา กายแก้ว

นางสาวประทุมมา กายแก้ว

นายกิตติชัย ชัยยุทธ

ครูกิตติชัย ชัยยุทธ

นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล

นางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล

นางสาวสรัลนุช วิมลพันธุ์

นางสาวสรัลนุช วิมลพันธุ์

นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ์

นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สวัสดิ์

นางสาวนนทกา ภาโสม

นางสาวนันทกา ภาโสม

นางสาวเสาวลกษณ  หงอสกล

นางสาวเสาวลักษณ์  หงอสกุล

นางสาวกัญญาภัค แก้วนุ้ย

นางสาวกัญญาภัค แก้วนุ้ย

นางสาวเบญจิมาศ์ อ่อนเกลี้ยง

นางสาวเบญจิมาศ์ อ่อนเกลี้ยง

นายไกรสร มาลาสี

นายไกรสร มาลาสี