facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

งานแผนงาน

ดาวน์โหลด : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560-2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2566
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565-2569
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
 1. รายชื่อโครงการ กิจกรรมและงบประมาณปี 2567 (แบ่งตามแผนงานหลัก)
 2. รายชื่อโครงการ กิจกรรมและงบประมาณปี 2567 (แบ่งตามกลุ่มงาน)
 3. รายละเอียดโครงการ ปีการศึกษา 2567
 4. ตรวจสอบงบประมาณปีการศึกษา 2566
 5. ตรวจสอบสถานะการอนุญาตจัดกิจกรรมตามโครงการ ปีการศึกษา 2567
 6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารสำหรับเขียนโครงการ

 1. 01_ข้อมูลประกอบการเขียนโครงการ_หัวหน้าโครงการ
 2. 01_แบบฟอร์มโครงการ 2565_หัวหน้าโครงการ
 3. 01_ประมาณการค่าใช้จ่าย_ผู้รับผิดชอบกิจกรรม_xlsx_
 4. 01_ประมาณการค่าใช้จ่าย_ผู้รับผิดชอบกิจกรรม_pdf_

แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ/จัดซื้อ/จัดจ้าง

 1. 02_บันทึกขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ_docx_
 2. 02_บันทึกขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ_pdf_
 3. 02_ประมาณการค่าใช้จ่าย_xlsx_