facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายอรรถชัย มีสุข

นายอรรถชัย มีสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Mr.Auttachai Meesuk
Head of Career and Technology Department

นางกญญณณฏฐ

นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ปั้นทอง