facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายอรรถชัย มีสุข

นายอรรถชัย มีสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Mr.Auttachai Meesuk
Head of Career and Technology Department

ดาวน์โหลด

นางกญญณณฏฐ  ปนทอง

นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ปั้นทอง

ดาวน์โหลด

นางสาวปฏมา  ลมานน

นางสาวปฏิมา ลิมานัน

ดาวน์โหลด

 

นางสาวสภาวณ  โตะระ

นางสาวสุภาวิณี โต๊ะร๊ะ

ดาวน์โหลด

 

นายฉตรชย ทองแซม

นายฉัตรชัย ทองแซม

ดาวน์โหลด