facebook google twitter youtube

ผลงานวิชาการ

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
sesao14 new
ครูบ้านนอก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวไลลกษณ ตงสรตน

นางวิไลลักษณ์ ตังสุรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด

นางวรรณี สืบกระพันธ์

นางวรรณี สืบกระพันธ์

ดาวน์โหลด

นางสาวจุฑาทิพย์ กิจประสงค์

นางจุฑาทิพย์ มีสุข
Ms.Jutatip Meesuk

ดาวน์โหลด

นางสาวธนิกานต์ กัณฑะวงศ์

นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์
Ms.Thanikarn Kanthawong

ดาวน์โหลด

นางสาวกนกพร เจริญรัตน์

นางสาวกนกพร เจริญรัตน์
Ms.Kanokporn Charoenrat

ดาวน์โหลด

นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง

นางสาวศศิ ประทีป ณ ถลาง
Ms.Sasi Prateep Na Thalang

ดาวน์โหลด

นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย

นางสาวศิรินันท์ มานุ้ย

ดาวน์โหลด

นายทิวานนท์ ตังสรัตน์

นายทิวานนท์ ตังสุรัตน์
Mr.Tiwanon Tungsurat

ดาวน์โหลด

นางสาววิไลพร จันเสงี่ยม

นางสาววิไลพร จันเสงี่ยม
Ms.Wilaiporn Chansageam

ดาวน์โหลด

นางวรรณวิภา เบญจเลิศยานนท์

นางสุภวรินทร์ เบญจเลิศยานนท์

ดาวน์โหลด

ภาณุพงศ์ พงค์เกื้อ

นายภานุพงศ์ พงค์เกื้อ
Mr.Panupong Pongkue

ดาวน์โหลด

นางรัฐพร บูรณะขจร

นางรัฐพร บูรณะขจร
Ms.Rattaporn Buranakhajorn

ดาวน์โหลด

นางสาวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล

นางสาวบุณยวีร์  เตชะภัททวรกุล

ดาวน์โหลด

นางสาวธนาภรณ์  แซ่อึ้ง

นางสาวธนาภรณ์ แซ่อึ้ง

ดาวน์โหลด

นางสาวนฤมล วงษ์งาม

นางสาวนฤมล วงษ์งาม

ดาวน์โหลด

นายสมบูรณ์  เครือสนิท

นายสมบูรณ์  เครือสนิท

ดาวน์โหลด

นางฐิติมา ปานภักดี

นางฐิติมา ปานภักดี

ดาวน์โหลด

นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์

นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์

ดาวน์โหลด

นางสาวยุวันดา อินทรสวัสดิ์

นางสาวยุวันดา อินทรสวัสดิ์

ดาวน์โหลด

นางสาวอมรพรรณ สำลรวง

นางสาวชนัญกันย์ ทวีขจรเกียรติ

ดาวน์โหลด

นายศกดชย ราชนยม

นายศักดิ์ชัย ราชนิยม

ดาวน์โหลด

นายอดศร รชนพนธ

นายอดิศร รัชนิพนธ์

 ดาวน์โหลด
   

กลุ่มเทคโนโลยี

นายก้องเกียรติ นุชเครือ

นายก้องเกียรติ นุชเครือ
Mr.Kongkait Nuchkrue

ดาวน์โหลด

นางสาววรรดี เพชรชู

นางสาววรรดี เพชรชู
Ms.Wandee Phetchoo

ดาวน์โหลด

นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล

นางสาวสุภาวรรณ วรนพกุล
Ms.Supawan Woranoppakul

ดาวน์โหลด

นางสาวกนกนภัส สืบสิน

นางสาวกนกนภัส สืบสิน
Ms.Kanoknapat Suebsin

ดาวน์โหลด

นายวรศักร์ ณ นคร

นายวรศักร์ ณ นคร
Mr.Worasak Na Nakorn

ดาวน์โหลด

นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์

นายอุดมศักดิ์ ตันติวิวัทน์
Mr.Udomsak Tuntiviwat

ดาวน์โหลด

นางสาวอารยา สขเกษม

นางสาวอารียา สุขเกษม

ดาวน์โหลด