facebook google twitter youtube

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก
banner-sillapa69

ครูภธิรดา สุไหลหมาน

ดาวน์โหลด

  1. ประวัติส่วนตัว
  2. อ่านอย่างไร  เขียนอย่างไร
  3. กำหนดการสอน 1 ปี 60
  4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาน่ารู้
  5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กตัญญูกตเวทิตา
  6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วรรณกรรมบทกวีเลอค่า
  7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง รู้รักษ์คำไทย