facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

คณะผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงานของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายสมนึก จริตงาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิสิษฐ์ เพ็ชรประดับสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายปิยะพงศ์ เกาะเหม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการภาคีเครือข่าย ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงานของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

swpk swpk swpk swpk swpk swpk swpk swpk swpk swpk swpk swpk swpk swpk swpk swpk swpk

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity