facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

วันที่ 5 ถึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรม SuperMind Project สร้างเด็กดี สานฝันพ่อ ก้าวสู่สังคมต่งห่อ

วันที่ 5 ถึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรม SuperMind Project สร้างเด็กดี สานฝันพ่อ ก้าวสู่สังคมต่งห่อ

ข่าวการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity