facebook google twitter youtube

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

งานวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แบบฟอร์มเกณฑ์การแข่งขัน Open House
  รายละเอียดกิจกรรมวัน OPEN HOUSE
  เอกสาร ปพ.5
  แบบฟอร์มกำหนดการสอน
  แบบฟอร์มเขียนแผนการสอน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมความรู้สู่วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2560 1, 23