facebook google twitter youtube

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

งานวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสาร : เอกสาร ปพ.5
  แบบฟอร์มกำหนดการสอน
  แบบฟอร์มเขียนแผนการสอน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมความรู้สู่วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2560 1, 23