facebook google twitter youtube

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเลือกตัวแทนนักเรียนขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนสภานักเรียนชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระ

ภาพกิจกรรม

Prev Next Page: