facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๗/๒๕๖๐

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๗/๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก รักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ (แผ่นดินไหวและสึนามิ)

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ (แผ่นดินไหวและสึนามิ) เป็นการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ (แผ่นดินไหวและสึนามิ)

กิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก และความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุรธรรม สพฐ ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏบัตการเรื่องโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและนำไปปรับใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity