facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก
banner-sillapa69

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2560

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2560

“รางวัลชนะเลิศ” โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน

“รางวัลชนะเลิศ” โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ณ วัดกระทุ่มเสือปลา จังหวัดกรุงเทพมหานคร งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ฝึกซ้อมโดย นางสุปราณี รอดเซ็น นายไกรสร สุทธิประภา และนางสาวกาญจนา รัตนมุสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การอบรมปฏิบัติการ Q Info Node 7 จังหวัดภูเก็ต

การอบรมปฏิบัติการ Q Info Node 7 จังหวัดภูเก็ต

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ GPA และ PR การใช้โปรแกรม Secondary 56

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ GPA และ PR การใช้โปรแกรม Secondary 56

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity