facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

กลุ่มบริหารอำนวยการและงานบุคคล

หน่วยงานภายใน

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

1569119080521 download

payin

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีลงนามในพิธีรับมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน กับนายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต

วัน อังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงนามในพิธีรับมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน กับนายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและสร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในสถานศึกษา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุรเกียรติ ทองเกียรติ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อหลักการทำงาน เทคนิคการใช้งาน และการบำรุงรักษากังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์และหลอดไฟ LED

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:

ข่าวพัสดุ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next Page:

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity