facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

button gallery

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

สัปดาห์วิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 Learning Together in the 21st Century สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14

วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 สัปดาห์วิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 Learning Together in the 21st Century สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity