facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงนักเรียนผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละ บริจาคเงิน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในการพัฒนาห้องน้ำนักเรียน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561 มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงนักเรียนผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละ บริจาคเงิน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในการพัฒนาห้องน้ำนักเรียน

มุมภาพการเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity