facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

direct

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

SAPHA SWPK

button Helpstu

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ ได้รับรางวัล ดังนี้ นายอรรถชัย มีสุข ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ เมื่อ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Prev Next Page:

activity