facebook google twitter youtube
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

ผอ.

ติดต่อโรงเรียน

076-224125

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กคศ.
คุรุสภา
สสวท.
สมศ.
สพฐ.
สพม.14
ครูบ้านนอก

วันที่ 18 ถึง 20 มกราคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว

วันที่ 18 ถึง 20 มกราคม พ.ศ.2561 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

stepregister61

ระบบการรับสมัครออนไลน์ (เปิดระบบ 19-28 ก.พ. 2561)

ข่าวการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Prev Next Page: